to spite

شبکه مترجمین ایران

به انگلیسی

• for no real reason, to cause anger

پیشنهاد کاربران

بی دلیل، برای لج در اوردن
برای عصبانی کردن
برای حرص درآوردن
برای اذیت کردن
برای آزار رساندن
همینجوری الکی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما