tmi

پیشنهاد کاربران

too much information
اطلاعات زیادی دادن
مثلا وقتی کسی درمورد چیزهایی حرف میزنه که چندش آور و حال بهم زن هستن.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما