tip the scale

شبکه مترجمین ایران

به انگلیسی

• throw something off balance

پیشنهاد کاربران

ورق رو برگرداندن ( به نفع یا بر علیه ) ، کفه ترازو رو برگداندن ( به نفع یا بر علیه )
تعیین کننده چیزی بودن، چیزی را شکل دادن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما