tiebreaker


(در مسابقات مساوی) مسابقه ی اضافی برای تعیین برنده
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: an extra game, question, or vote used to determine a winner from among those tied at the end of a sporting event, election, or other contest.

جمله های نمونه

1. Write a tiebreaker slogan saying why you would like to visit New York.
[ترجمه ترگمان]شعار tiebreaker بنویسید که می گوید چرا می خواهید از نیویورک دیدن کنید
[ترجمه گوگل]شعار کتبی را بنویسید که چرا شما می خواهید از نیویورک دیدن کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Finally, complete the tiebreaker, saying in up to 20 words why you'd like to win first prize.
[ترجمه ترگمان]بالاخره، برنده رو کامل کن تا ۲۰ کلمه حرف بزنی که چرا دوست داری اولین جایزه رو ببری
[ترجمه گوگل]در نهایت، کراچیچ را کامل کنید، تا 20 کلمه بگویید که چرا شما می خواهی جایزه اول را بدست آورید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The Sydney Olympic gold medallist sealed the tiebreaker with an ace and the fight appeared to go out of Grosjean's game.
[ترجمه ترگمان]دارنده مدال طلای المپیک سیدنی the را با یک آس باز کرد و به نظر رسید که جنگ از بازی grosjean خارج شده است
[ترجمه گوگل]مدال المپیک طلای المپیک سیدنی، یک گلزن را با یک تس علامت زده و مبارزه به نظر می رسد از بازی Grosjean خارج شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The muscular Stoliarov pulled out the tiebreaker after Hewitt committed a series of unforced errors.
[ترجمه ترگمان]The عضلانی، tiebreaker را پس از آنکه هویت یک سری از اشتباه ات unforced را مرتکب شد، بیرون کشید
[ترجمه گوگل]استولیارو عضلانی کراس لیک را پس از هیتیت یک سری از خطاهای ناخواسته انجام داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The tiebreaker will be inPart our December 1992 issue.
[ترجمه ترگمان]The در دسامبر ۱۹۹۲ مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت
[ترجمه گوگل]مسابقه ای که در دسامبر 1992 برگزار خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Instead, there was a tiebreaker.
[ترجمه ترگمان] در عوض، یه برنده بود
[ترجمه گوگل]در عوض، یک کتبی وجود داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Q. You played a very clean tiebreaker, not too many errors.
[ترجمه ترگمان]سوال: شما خیلی خوب بازی کردید، نه اشتباه ات زیاد
[ترجمه گوگل]Q شما یک تساوی بسیار تمیز انجام دادید، نه چندان اشتباه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. ROGER FEDERER : Sort of dominating the tiebreaker, and I guess my last service game.
[ترجمه ترگمان]راجر FEDERER: نوعی تسلط بر the، و من حدس می زنم آخرین بازی من
[ترجمه گوگل]ROGER FEDERER مرتب کردن بر تسلط بر کریستین، و آخرین بازی بازی من حدس می زنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The tiebreaker disk on the quorum node.
[ترجمه ترگمان]دیسک tiebreaker در نود حد نصاب
[ترجمه گوگل]دیسک کراچر بر روی گره قاومی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The Imperial Age is unlike the others, and the designers consider it a sort of "tiebreaker" age.
[ترجمه ترگمان]دوران امپراطوری بر خلاف دیگران است، و طراحان آن را نوعی از \"tiebreaker\" می دانند
[ترجمه گوگل]سن امپریالیستی بر خلاف دیگران است، و طراحان آن را نوعی 'مسابقه' می دانند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. We'd still have the tiebreaker, but that could put us in a position to fall to 6th if we lost again to the Clips and that would us face San Antonio in the first round.
[ترجمه ترگمان]ما هنوز the را داریم، اما اگر دوباره به the برسیم و در راند اول با سن آنتونیو روبه رو شویم، ممکن است ما را در موقعیتی قرار دهیم که به ششم سقوط کنیم
[ترجمه گوگل]ما هنوز هم کریچر را داریم، اما اگر قرار بود دوباره به کلیپ ها برسیم، ما در موقعیتی قرار گرفتیم که به 6 امتیاز برسد و ما در دور اول با سان آنتونیو روبرو خواهیم شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. In a tiebreaker, the player whose turn it is to serve serves first. His opponent serves the next two serves.
[ترجمه ترگمان]در a، بازیکنی که نوبت آن برسد اول خدمت می کند حریف او در خدمت دو نفر بعدی است
[ترجمه گوگل]در یک کراکر، بازیکن که به نوبه خود آن را برای خدمت در خدمت اول خدمت می کند حریفش در خدمت دو بعدی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Overload resolution tiebreaker rules say to pick the non-generic version when faced with this awful situation.
[ترجمه ترگمان]در هنگام مواجهه با این وضعیت وحشتناک، قوانین تحدید قدرت بیان می کنند که نسخه غیر عادی را انتخاب کنند
[ترجمه گوگل]قوانین مقابله با انحرافات بیش از حد می گویند که نسخه غیر عمومی را هنگام مواجهه با این وضعیت وحشتناک انتخاب کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The two tennis school teams were neck and neck in the final set and drew. A tiebreaker was needed.
[ترجمه ترگمان]دو تیم تنیس در مجموعه نهایی گردن و گردن بودند یک tiebreaker مورد نیاز بود
[ترجمه گوگل]دو تیم مدرسه تنیس گردن و گردن در مجموعه نهایی قرار گرفتند تقاضای کتبی لازم بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. The three-day tennis marathon inspired a question: Would anyone ever let this happen again? We're referring, of course, to the tiebreaker.
[ترجمه ترگمان]مسابقه سه روزه تنیس الهام بخش یک سوال شد: آیا کسی ممکن است اجازه دهد این اتفاق دوباره رخ دهد؟ ما در حال صحبت کردن با the هستیم
[ترجمه گوگل]ماراتن سه روزه تنیس الهام بخش یک سوال آیا کسی تا به حال اجازه این اتفاق می افتد دوباره؟ البته، ما به اشاره به کتبریک اشاره میکنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[کامپیوتر] گره باز کن .

به انگلیسی

• game or point which breaks an even score (in competitions)
in tennis, a tie-breaker is the same as a tie-break.
a tie-breaker is an extra question or round that decides the winner of a competition or game when two or more people have the same score at the end.

پیشنهاد کاربران

تساوی شکن
اصطلاح ورزشی:برنده بِجا.
مسابقه ای اضافی در بازی که دو تیم مساوی کرده اند برای تعیین برنده
tiebreaker ( ورزش )
واژه مصوب: تساوی شکنی
تعریف: راهی برای خروج از حالت تساوی در انتهای مسابقه
گره گشا
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما