thug

/ˈθəɡ//θʌɡ/

معنی: قاتل، ادم کش، گردن کلفت، خفه کردن
معانی دیگر: (از ریشه ی هندی) جانی، تبهکار، رذل، چاقوکش، بی شرف

بررسی کلمه

اسم ( noun )
مشتقات: thuggish (adj.), thuggery (n.)
• : تعریف: a criminal or ruffian, esp. one who uses physical force or violence; hoodlum.
مترادف: hoodlum, ruffian, tough
مشابه: bully, criminal, desperado, gangster, goon, hit man, hooligan, mobster, mugger, terrorist

جمله های نمونه

1. He edged away from the thug.
[ترجمه گوگل]او از اراذل دور شد
[ترجمه ترگمان]از دست قاتل دور شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The thug grappled him around the neck.
[ترجمه گوگل]اراذل او را دور گردن گرفت
[ترجمه ترگمان]قاتل دستش را دور گردن او حلقه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It gave me heart to see one thug get what he deserves.
[ترجمه گوگل]این به من دل داد که ببینم یک اراذل به آنچه لیاقتش را دارد می‌رسد
[ترجمه ترگمان]به من دل داد تا ببینم یه آدمکش به چیزی که لیاقتش رو داره برسه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It is hardly likely that a vicious thug will wait politely while we ring the police.
[ترجمه گوگل]بعید است که یک اراذل شرور مؤدبانه منتظر بماند تا ما با پلیس تماس بگیریم
[ترجمه ترگمان]بعید به نظر می رسد که یک جنایتکار شرور در حالی که ما به پلیس زنگ می زنیم، مودبانه منتظر می ماند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He was a thug when he came off the streets with explosive fists to become the youngest heavyweight champ ever.
[ترجمه گوگل]زمانی که با مشت های انفجاری از خیابان ها بیرون آمد تا جوان ترین قهرمان سنگین وزن تاریخ شود، او یک اراذل و اوباش بود
[ترجمه ترگمان]او یک آدم کش بود که با مشت های explosive از خیابان بیرون آمد تا جوان ترین قهرمان سنگین وزن جهان شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. But then the Triad thug was falling backward, the knife spinning away harmlessly through the air.
[ترجمه گوگل]اما سپس اراذل Triad داشت به عقب سقوط می کرد، چاقو به طور بی ضرری در هوا می چرخید
[ترجمه ترگمان]اما پس از آن که قاتل مافیای چینی به پشت افتاد، چاقویی که بی ضرر در هوا پرواز می کرد، به دور خود می چرخید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Even with a badge, MacLane was a blundering thug.
[ترجمه گوگل]حتی با داشتن یک نشان، مک لین یک اراذل و اوباش اشتباه بود
[ترجمه ترگمان]حتی با یک نشان، یک آدم کش مرتکب شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. It's the one-off thug who normally panics and lashes out.
[ترجمه گوگل]این اراذل یکباره است که به طور معمول وحشت می کند و شلاق می زند
[ترجمه ترگمان]این همون قاتل one که در حالت عادی ترسیده و مژه بر هم می زنه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Next came a motorcycle driven by that thug Blue Mooney.
[ترجمه گوگل]بعد یک موتورسیکلت آمد که توسط آن اراذل بلو مونی رانندگی می شد
[ترجمه ترگمان]سپس یک موتور سیکلت از سوی آن آدم کش Blue به راه افتاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. But the thug pulled out a shotgun, ordered the officer to lie on the ground and jumped into the car.
[ترجمه گوگل]اما اراذل یک تفنگ ساچمه ای را بیرون آورد و به افسر دستور داد روی زمین دراز بکشد و به داخل ماشین پرید
[ترجمه ترگمان]اما قاتل یک شات گان بیرون کشید و به افسر دستور داد روی زمین دراز بکشد و سوار اتومبیل شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. You still the same guy that got Thug Life tatted on his arm?
[ترجمه گوگل]شما هنوز همان مردی هستید که تاگ لایف را روی بازویش خالکوبی کرد؟
[ترجمه ترگمان]تو هنوز همون آدمی هستی که کل زندگیش رو دستش بوده؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The thug gave him a punch in the chest.
[ترجمه گوگل]اراذل مشتی به سینه او زد
[ترجمه ترگمان]قاتل یه مشت تو سینه اش خورده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. They're jokes, and the hashtag serves as a sort of "can you top this" repository of over-the-top "thug" behavior.
[ترجمه گوگل]آنها شوخی هستند و هشتگ به عنوان یک مخزن "آیا می توانی این را بالا ببری" برای رفتارهای "اراذل و اوباش" بیش از حد عمل می کند
[ترجمه ترگمان]آن ها شوخی می کنند، و هشتگ هایی به عنوان نوعی \"می تواند شما را در بالای این\" رفتار \"آدم کش\" برتر \" قرار دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. I'm still the thug you love to hate.
[ترجمه گوگل]من هنوز همان اراذلی هستم که دوست دارید از آن متنفر باشید
[ترجمه ترگمان]من هنوز همون قاتلی هستم که تو دوست داری ازش متنفر باشی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Thug Livin out a prison, pistols in the air, ( hahaha ).
[ترجمه گوگل]اوباش لیوین از زندان، تپانچه در هوا، (هاهاها)
[ترجمه ترگمان]thug یک زندان، هفت تیر در هوا (hahaha)را بیرون می کشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

قاتل (اسم)
bane, assassin, killer, murderer, slayer, thug, cutthroat, manslayer

ادم کش (اسم)
assassin, thug, cutthroat, goon, manslayer

گردن کلفت (اسم)
thug, bully, ruffian, hoodlum, dumpy, roughneck

خفه کردن (فعل)
dumb, throttle, silence, choke, asphyxiate, stifle, strangle, smother, thug, squash, burke, scrag, shush, string up

به انگلیسی

• killer; gangster; assassin; robber
a thug is a very rough and violent person.

پیشنهاد کاربران

Thigبه معنی آدمکش

thugs = اراذل و اوباش
شاید خیلی هاتون بگین خب thug به معنی آدم کش و قاتل و چاقوکش. . . ولی این اصطلاح که کاملش thug life هست که مخفف the hate u give little infants fucks everyone یعنی �نفرتی که به کودکان میدهید دامن همه را خواهد گرفت� که برای اولین بار توسط توپاک گفته شد
Fuck up بله معنی زندگی اراذل اوباش
. E. g
1 ) He was done over ( =attack and beat somebody severely ) by a gang of thugs
2 ) Call off your thugs, and I'll show you where the money is
به آدمات/آدمکش هات/آدم بد هات بگو کاری به کارم نداشته باشن/بهم صدمه ای نزنن/حمله بهم نکنن/نیان سراغم، تا بگم پولا کجاست
تبهکار، جانی
زورگو، گردن کلفت
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما