throws

پیشنهاد کاربران

تا کردن
انداختن یا برگزار کردن مراسم در یک مکانی

شوت کردن پرتاب کردن

وقف کردن

پرتاب کردن
خب این واژه در برق و الکترونیک به کار میره
ممکنه با واژه pole دیده باشیدش
معنی این واژه یعنی خروجی ها
Throws: پرتاب کردن
سرازیر می کند
درو ریختن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما