throw the baby out with the bathwater

پیشنهاد کاربران

فرهنگ هزاره:
می خواست درستش کند، خراب ترش کرد.
آمد زیر ابروش را بردارد، کورش کرد.
عطایش را به لقایش بخشیدن. تر و خشک رو با هم سوزوندن. همه اجزای یک سیستم یا راه حل رو به یک چشم دیدن.
اصطلاح :
تر و خشک را با هم سوزاندن
یعنی چیزهای ارزشمند همراه با زباله ها درو ریخته شود )
ترجمه تحت لفظی میشه : آب تشت و بچه رو با هم دور بریزه. . .

بپرس