threshing floor


زمین خرمن کوبی
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. Supply him liberally from your flock, your threshing floor and your winepress.
[ترجمه ترگمان]آذوقه و آذوقه و liberally و threshing و threshing و winepress را به او عرضه کنید
[ترجمه گوگل]او را آزادانه از گله خود، کف شستشو و شراب سرخ کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. When they reached the threshing floor of Atad, near the Jordan, they lamented loudly and bitterly; and there Joseph observed a seven-day period of mourning for his father.
[ترجمه ترگمان]هنگامی که به خرمنگاه در نزدیکی اردن رسیدند، با صدای بلند و تلخ شکایت کردند؛ و در آنجا یوزف یک دوره هفت روزه سوگواری برای پدرش را مشاهده کرد
[ترجمه گوگل]هنگامی که آنها به طبقه یخ زده آتاد، در نزدیکی اردن رسیدند، با صدای بلند و تلخ خندیدند و جوزف یک دوره هفت روز عزاداری برای پدرش را مشاهده کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Threshing floor and wine press will not feed them, And the new wine will fail them.
[ترجمه ترگمان]کف انبار و مطبوعات شراب به آن ها غذا نمی دهند و شراب جدید آن ها را شکست خواهد داد
[ترجمه گوگل]خرمن و مطبوعات شراب را تغذیه نمی کند و شراب آنها را شکست خواهد خورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. From the threshing floor? From the winepress?
[ترجمه ترگمان]از محوطه خرمنگاه؟ از the؟
[ترجمه گوگل]از کف شلغم؟ از شراب چیپس؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Like chaff from a threshing floor.
[ترجمه ترگمان]مثل کاه در خرمنگاه
[ترجمه گوگل]مانند فلفل از یک کف شلغم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The harvests beat out upon the threshing floor which was also the dooryard to the house.
[ترجمه ترگمان]محصولات کشاورزی که در محوطه خرمنگاه بود و حیاط خانه در حیاط خانه را به هم می زد
[ترجمه گوگل]برداشت ها بر روی زمین توت فرنگی کشیده شد که همچنین به خانه ختنه شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The part of the barn sited on top of these areas thus became a loft raised above the threshing floor.
[ترجمه ترگمان]بخشی از انبار که در بالای این مناطق نصب شده بود، به یک انبار زیر شیروانی در بالای خرمنگاه تبدیل شد
[ترجمه گوگل]بخشی از انبار که در بالای این مناطق قرار داشت، به این ترتیب تبدیل به یک حیاط بلند بالا در طبقه ی شکمبه شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Barn interiors were generally open from end to end - there was no physical separation of the threshing floor from the bays.
[ترجمه ترگمان]دکوراسیون داخلی معمولا از انتهای تا انتها باز بود - هیچ جداسازی فیزیکی از محوطه خرمنگاه از خلیج ها وجود نداشت
[ترجمه گوگل]از بین تمام انارهای انبار به طور کلی از انتها به انتها باز بود - جدایی فیزیکی از کف زمین از خلیج وجود نداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The barn was filled with harvested crops, leaving only the threshing floor clear.
[ترجمه ترگمان]انبار پر از محصول برداشت و فقط محوطه خرمنگاه را روشن گذاشت
[ترجمه گوگل]انبار پر از محصولات برداشت شده بود، و تنها درختچه ی خالی را روشن کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Say to the Levites: 'When you present the best part, it will be reckoned to you as the product of the threshing floor or the winepress.
[ترجمه ترگمان]به Levites بگویید: وقتی بهترین قسمت را ارائه می کنید، به عنوان محصول خرمنگاه یا the به شما حساب خواهد شد
[ترجمه گوگل]به لویات بگو: هنگامی که بهترین قسمت را ارائه می دهید، به عنوان محصول کف خربزه یا شراب سرآشپز به شما محاسبه می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Your offering will be reckoned to you as grain from the threshing floor or juice from the winepress.
[ترجمه ترگمان]پیشنهاد شما به شما به اندازه غله یا آب threshing از the حساب خواهد شد
[ترجمه گوگل]پیشنهاد شما به عنوان دانه ای از کف خرچنگ و یا آب از شراب به حساب می آید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The inward life of those upon whom solitude has been a threshing floor of emotions.
[ترجمه ترگمان]زندگی درونی کسانی که تنهایی در آن ها زندگی می کنند، زمین خرم نکوب است
[ترجمه گوگل]زندگی درونی آنهایی که بر روی آنها سکوت کرده اند، احساساتی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Can you trust him to bring in your grain and gather it to your threshing floor?
[ترجمه ترگمان]می توانید به او اطمینان کنید که گندم خود را بیاورید و آن را تا floor بیاورید؟
[ترجمه گوگل]آیا می توانید به او اعتماد کنید تا دانه های خود را بیاورید و آن را به کف دستش بکشید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Celebrate the Feast of Tabernacles for seven days after you have gathered the produce of your threshing floor and your winepress.
[ترجمه ترگمان]جشن بزرگداشت Tabernacles را به مدت هفت روز پس از این که محصول of و winepress را جمع کردید، جشن بگیرید
[ترجمه گوگل]هفت روز را جشن می گیرید تا جشن تولد خیمه ها را جمع آوری کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

معنی یا پیشنهاد شما