thought withdrawal

پیشنهاد کاربران

ربایش فکر | thought withdrawal
بیمار می پندارد که در موقع تفکر، افکار او به طور ناگهانی پدیدار می شوند و از ذهن او توسط یک نیروی خارجی بیرون کشیده می شوند. گفته شده است که هذیان ربایش فکر ناشی از تجربه ذهنی انسداد فکر و حذف شدن ( Omission ) فکر می باشد یعنی بیمار انسداد فکر را از لحاظ ذهنی معادل با ربودن افکارش توسط اشخاص دیگر احساس می کند.
...
[مشاهده متن کامل]

thought withdrawal ( روان‏شناسی )
واژه مصوب: ربایش فکر
تعریف: هذیانی که در آن فرد باور دارد که دیگران افکارش را می ربایند
ربایش فکر
در روانشناسی:برداشت از فکر - دزدیدن فکر در اختلال روانپریشی

سوال های مرتبط