thorn apple

/ˈθɔːrnˈæpl̩//θɔːnˈæpl̩/

(گیاه شناسی)، درخت کویج، درخت زالزلک (رجوع شود به: hawthorn)، تاتوره خاردار، تاتوره
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: any of various related plants, such as the jimson weed, that bear poisonous fruit covered with thorns.

(2) تعریف: the fruit of certain thorny plants such as the hawthorn.

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما