this is the case

تخصصی

[ریاضیات] چنین است

پیشنهاد کاربران

همین طور هم هست
اینجوریه
ماجرا از این قرار است
این قضیه در مورد . . . . صدق میکند
قضیه همین است
صدق می کند، صادق است، درست است، صحت دارد

بپرس