this is how

پیشنهاد کاربران

به این ترتیب
به این صورت
بدین نحو
بدین طریق
اینطوری
اینگونه
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما