this'll be the death of me

پیشنهاد کاربران

[در حالی که شخص از خنده روده بر شده]
وای خدا مُردم از خنده!
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما