thirteen

/ˈθɜːrˈtiːn//ˌθɜːˈtiːn/

معنی: عدد سیزده، سیزده
معانی دیگر: سیزده (تا)

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: the number represented by the Arabic numeral 13 and by the Roman numeral XIII.

(2) تعریف: the number that follows twelve and precedes fourteen in the sequence of cardinal numbers.
صفت ( adjective )
• : تعریف: being thirteen in number.

جمله های نمونه

1. thirteen books
سیزده (تا) کتاب

2. superstitions related to number thirteen
خرافات مربوط به عدد سیزده

3. we were amazed that the swimming champion was only thirteen
از این که قهرمان شنا فقط سیزده سال داشت غرق تعجب شدیم.

4. a pack of cards is composed of four suits of thirteen cards each
یک دسته ورق از چهار خال سیزده تایی تشکیل شده است.

5. They've only sold thirteen tickets so far.
[ترجمه ترگمان]تا حالا فقط سیزده تا بلیط فروخته بودن
[ترجمه گوگل]آنها تاکنون فقط 13 بلیط را فروخته اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The number thirteen is traditionally considered unlucky.
[ترجمه ترگمان]عدد ۱۳ به طور سنتی بدشانسی تلقی می شود
[ترجمه گوگل]شماره سیزده به طور سنتی در نظر گرفته نشده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. His resignation after thirteen years is a political bombshell.
[ترجمه ترگمان]استعفای او پس از سیزده سال تکان دهنده سیاسی است
[ترجمه گوگل]استعفای او پس از سیزده سال یک بمب سیاسی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Thirteen people have been charged with treason — an offence which can carry the death penalty.
[ترجمه ترگمان]سیزده نفر به خیانت متهم شده اند - یک جرم که می تواند مجازات اعدام را به همراه داشته باشد
[ترجمه گوگل]سیزده نفر با خیانت مرتکب شده اند - جرمی که می تواند مجازات اعدام را تحمل کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Thirteen per cent of the population live below the poverty line.
[ترجمه ترگمان]سیزده درصد از جمعیت زیر خط فقر زندگی می کنند
[ترجمه گوگل]سیزده درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. At the age of thirteen the boys in the tribe are initiated into manhood.
[ترجمه ترگمان]در سن سیزده سالگی، پسران قبیله به سمت مردانگی آغاز می شوند
[ترجمه گوگل]در سیزده سالگی، پسران قبیله به مردانگی آغاز می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Many people think thirteen is an evil number.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از مردم فکر می کنند سیزده نفر یک عدد بد است
[ترجمه گوگل]بسیاری از مردم فکر می کنند سیزده عدد بد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. I started keeping a diary when I was thirteen.
[ترجمه ترگمان]وقتی سیزده سالم بود شروع به نوشتن یه دفتر خاطرات کردم
[ترجمه گوگل]وقتی سیزده سال داشتم دفتر خاطراتم را شروع کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. A thirteen year old girl is being treated after breathing in smoke.
[ترجمه ترگمان]یک دختر سیزده ساله بعد از نفس کشیدن در دود با او درمان می شود
[ترجمه گوگل]یک دختر سیزده ساله بعد از تنفس در دود درمان می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. A total of thirteen meetings were held to discuss the issue.
[ترجمه ترگمان]در مجموع سیزده جلسه برای بحث در مورد این موضوع برگزار شد
[ترجمه گوگل]در مجموع 13 جلسه برای بحث در مورد این موضوع برگزار شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. At thirteen he stole a car and wrote it off.
[ترجمه ترگمان]در سیزده سالگی یکی از آن ها را دزدید و آن را نوشت
[ترجمه گوگل]در سیزده ساله یک ماشین را دزدید و آن را نوشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. The city itself covers thirteen square miles.
[ترجمه ترگمان]خود شهر سیزده مایل مربع را پوشش می دهد
[ترجمه گوگل]شهر خودش 13 کیلومتر مربع را پوشش می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. He was one of thirteen children from a poor family.
[ترجمه ترگمان]او یکی از سیزده فرزند یک خانواده فقیر بود
[ترجمه گوگل]او یکی از سیزده فرزند یک خانواده فقیر بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

عدد سیزده (اسم)
thirteen

سیزده ()
thirteen

تخصصی

[ریاضیات] سیزده

به انگلیسی

• number 13
being 13 in number
thirteen is the number 13.

پیشنهاد کاربران

13
سیزده
صفت thirteen به معنای سیزده
معادل صفت thirteen در فارسی سیزده است. سیزده جزء اعداد فرد و قبل از عدد 14 و بعد از عدد 12 است. از این صفت برای شمارش استفاده می شود. مثال:
eleven, twelve, thirteen, fourteen ( یازده، دوازده، سیزده، چهارده )

منبع: سایت بیاموز
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما