thermal treatment

تخصصی

[شیمی] عملیات گرمایی

پیشنهاد کاربران

thermal treatment ( مهندسی محیط زیست و انرژی )
واژه مصوب: عملیات گرمایی
تعریف: عملیاتی که در آن ماهیت فیزیکی یا شیمیایی یا زیستی پسماندهای خطرناک را با دمای زیاد تغییر می دهند
تیمار گرمایی

بپرس