theraml death time

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنایع غذایی] زمان مرگ حرارتی : زمان لازم برای از بین بردن کلیه یاخته ها در توده میکروبی و یا کلیه میکروبهای محیط در دمای معین

معنی یا پیشنهاد شما