theo

بررسی کلمه

پیشنهاد کاربران

Dei /the /theo/ thi
از نظر ریشه شناسی به معنای خدا هست.
مثال:
Theism
Atheism
Deity
Monotheism
Ditheism
Polytheism
pantheism
Theocracy
Theology
Theocentric
نام خدای یونان باستاندر لاتین

بپرس