the rat race

پیشنهاد کاربران

دوندگی ( به ویژه برای امرار معاش )
کشاکش
به این در وآن در زدن
سگ دوی
عملیات رقابت امیز ( برای زندگی )
Competition for success
سگ دو زدن
کار روزمره برای پول و قدرت
تلاش کردن برای هیچ چیز - بیهوده تلاش کردن

بپرس