the rat race

پیشنهاد کاربران

تلاش کردن برای هیچ چیز - بیهوده تلاش کردن
کار روزمره برای پول و قدرت
سگ دو زدن
Competition for success
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما