the night is still young

شبکه مترجمین ایران

به انگلیسی

• there are still plenty of hours left for leisure activities before dawn

پیشنهاد کاربران

هنوز سره شبه !!!
تازه سر شبه!
😅 تازه سر شبه 😅

The night is still young ☺️

The night is young یعنی سَرِشبه
با still هم میتونه بیاد
[کنایه از اینکه هنوز باید منتظر چیزهایی ماند]

معادل:
شب آبستن است تا چه زاید سحر!
هنوز نشاشیدی شب درازه
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما