the lion's share

پیشنهاد کاربران

بزرگترین و بهترین قسمت ( از چیزی ) هنگام تقسیم کردن آن
سهم عمده، سهم اکثریت، سهم قالب
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما