that way

پیشنهاد کاربران

در این صورت
به این طریق
به همین منوال
به همین اسلوب
بدین نحو
این طوری
این جوری
این گونه
- به همان صورت
- به همان صورتی که هست
در این صورت
اینجوری
به این ترتیب
به این شکل
اینگونه
اینجوری
اونطوری
بدین ترتیب
آن طور
این شکلی
به این شیوه
از آن طریق - به واسطه آن
به این ترتیب
در این صورت
به این شکل. به این صورت
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٥)

بپرس