tests of controls

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[حسابداری] آزمون(رعایت روشهای )کنترلها

معنی یا پیشنهاد شما