territorial state

پیشنهاد کاربران

territorial state ( جغرافیای سیاسی )
واژه مصوب: حکومت سرزمینی
تعریف: حکومتی که در آن یک سرزمین مبنای نظام سلسله مراتبی قدرت قرار می گیرد و مردم تابعیت خود را از یک شخص به حکومت منتقل می کنند؛ قدرت سیاسی در چنین حکومتی در چارچوب سرزمینی با مرزهای مشخص تعیین می شود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما