tendential

پیشنهاد کاربران

tendencious , tendential or tendencial .
having or showing an intentional tendency or bias, esp a controversial one.
جانبدارانه
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما