take or pay

پیشنهاد کاربران

دریافت یا پرداخت
تعهد به پرداخت
( قرارداد ) ببر یا بپرداز ( مبنای پرداخت بهای آمادگی ظرفیت در قراردادهای ذیربط ) .

بپرس