take one for the team

پیشنهاد کاربران

براى رفاه حال دیگران تن به کار ى دادن
برای رفاه دیگران، جان فشانی و ایثار کردن.
فداکاری کردن. برای نفع تیم، به خود سختی دادن / متحمل ضربه شدن.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما