taenidium

پیشنهاد کاربران

در واقع، همان Epicuticle است که در بافت تنفسی Tracheal system در حشرات و کنه ها و جَرَب ها با این نام وجود دارد

بپرس