tab collar

پیشنهاد کاربران

یقه بند دار
بندی در دو طرف برگردان یقه دارد که در زیر کروات به هم متصل می شود. برای پنهان کردن بند، بهتر است این یقه با کروات پهن استفاده شود. این مدل یقه برای موقعیت های رسمی و افرادی با صورت های گرد، مربع و بیضی مناسب است.

بپرس