برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1410 100 1

twins

/ˈtwɪnz/ /twɪnz/

معنی: توام، برج جوزا، دو پیکر
معانی دیگر: رجوع شود به: gemini

واژه twins در جمله های نمونه

1. dizygotic twins
دوگانه‌های دوتخمی

2. the twins had exactly the same facial features
اسباب صورت دوقلوها کاملا یک‌جور بود.

3. fraternal twins
دوقلوهای دو تخمه،دوقلوهای همزادی،دوگانه‌های همزادی

4. identical twins
دو قلوهای همسان،دوقلوهای یک تخمی

5. identical twins
دوقلوهای یک تخمه،دوقلوهای همدیس (یا همانند)،دوگانه‌های همانند

6. i can't tell those twins apart
آن دوقلوها را نمی‌توانم از هم تشخیص بدهم.

7. Sarah was looking after the twins.
[ترجمه ترگمان]سارا \"دنبال دوقلوها بود\"
[ترجمه گوگل]سارا به دنبال دوقلوها بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. They've called the twins Katherine and Thomas.
[ترجمه ترگمان] اونا به دوقلوها \"کاترین\" و \"توماس\" زنگ زدن
[ترجمه گوگل]آنها دوقلوهای کاترین و توماس را نام بردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The twins sleep in a bunk bed.
...

مترادف twins

توام (اسم)
twin , twain , twins
برج جوزا (اسم)
gemini , twins
دو پیکر (اسم)
twins

معنی عبارات مرتبط با twins به فارسی

دوقلوهای دو تخمه، دوقلوهای همزادی، دوگانه های همزادی
دو قلوهای همسان، دوقلوهای یک تخمی، دوقلوهای یک تخمه، دوقلوهای همدیس (یا همانند)، دوگانه های همانند
دوقلوی پیوسته، دوقلوی به هم چسبیده، دو تن ازاهل سیام که تن ایشان بهم پیوسته بود

معنی کلمه twins به انگلیسی

twins
• gemini, constellation in the northern hemisphere (astronomy); third sign of the zodiac (astrology)
identical twins
• pair of babies developed from a single fertilized egg cell
siamese twins
• twin babies which are born having attached body parts
• siamese twins are twins who are born joined to each other by a part of their bodies.

twins را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدي عسكري
دوقلو
Hamid
دوقلو
Erfan
دوقلو
💛Arina
Two brothers and two who are born at the some tim
علی
دوقلو.دوقلوها
ugd
دوقلو ها
دوقولو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی twins
کلمه : twins
املای فارسی : توینس
اشتباه تایپی : فصهدس
عکس twins : در گوگل

آیا معنی twins مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )