برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1408 100 1

truce

/ˈtruːs/ /truːs/

معنی: متارکه، متارکه جنگ، جنگ ایست، قرارداد متارکه موقت جنگ
معانی دیگر: آتش بس موقت، متارکه ی جنگ

بررسی کلمه truce

اسم ( noun )
(1) تعریف: a stoppage or ending of armed conflict by mutual agreement of warring parties; armistice.
مترادف: armistice, cease-fire
مشابه: halt, modus vivendi, peace, respite, suspension

(2) تعریف: an agreement establishing a stopping of hostilities; peace treaty.
مترادف: armistice, cease-fire
مشابه: accord, agreement, pact, peace, treaty

واژه truce در جمله های نمونه

1. Our enemy has greatly strengthened during the truce talks.
[ترجمه حسين ب ح] كشمكش
|
[ترجمه ترگمان]دشمن ما در طول مذاکرات آتش‌بس به شدت تقویت شده‌است
[ترجمه گوگل]دشمن ما در طول مذاکرات آتش بس بسیار تقویت شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They agreed to call a truce .
[ترجمه ترگمان]موافقت کردند که آتش‌بس اعلام کنند
[ترجمه گوگل]آنها توافق کردند که آتش بس را امضا کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A truce was declared between the two armies.
[ترجمه ترگمان]آتش‌بس بین دو ارتش اعلام شد
[ترجمه گوگل]آتش بس بین دو ارتش اعلام شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A temporary truce had been reached earlier that year.
[ترجمه ترگمان]یک آتش‌بس موقت در اوای ...

مترادف truce

متارکه (اسم)
abandonment , truce , armistice , cessation , suspension
متارکه جنگ (اسم)
truce
جنگ ایست (اسم)
truce
قرارداد متارکه موقت جنگ (اسم)
truce

معنی عبارات مرتبط با truce به فارسی

پرچم سفید
پرچم سپید (نشان تمایل به مذاکره با دشمن)، پرچم آتش بس

معنی کلمه truce به انگلیسی

truce
• armistice, cease fire; relief from trouble
• a truce is an agreement between two people or groups to stop fighting or arguing for a short time.
expiration of truce
• termination of a cease fire, end of a temporary peace

truce را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hizan
آشتی
مهدی
وقتی به کسی دست دراز می کنی می گی truceیعنی بیا آشتی کنیم
Zahra
آتش بس
امین جهانگرد
آتش بسی که موقت هست
call a truce

ceasefire: اتش بس برای مدت زمانی معلوم برای مذاکره و رسیدن به توافق
armistice: اتش بس بعد از توافق قطعی و رسمی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی truce
کلمه : truce
املای فارسی : تروک
اشتباه تایپی : فقعزث
عکس truce : در گوگل

آیا معنی truce مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )