برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1436 100 1

trouper

/ˈtruːpər/ /ˈtruːpə/

عضو گروه بازیگران (یا آوازخوانان)، عضو دسته نمایش دهندگان، سپاهی

واژه trouper در جمله های نمونه

1. Good old Edna - she's a real trouper to do the washing-up without even being asked!
[ترجمه ترگمان]ادنا پیر خوب - او واقعا عضو خانواده است که بدون انکه کسی از او خواسته شود، این کار را بکند!
[ترجمه گوگل]خوب قدیمی ادنا - او یک گروه واقعی برای انجام پاک کردن بدون حتی خواسته!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Thanks for helping, you're a real trouper .
[ترجمه ترگمان]، ممنون که کمک کردی تو یه عضو واقعی هستی
[ترجمه گوگل]با تشکر برای کمک، شما یک گروه واقعی هستید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Like the old trouper he is, he timed his entry to perfection.
[ترجمه ترگمان]مثل همان عضو طلایی که او دارد، ورود او را به کمال رساند
[ترجمه گوگل]او همانند گروهی قدیمی است که او را به کمال رساند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He took his disappointment like a trouper.
[ترجمه ترگمان]ناامیدی او را مانند یک عضو از دست داده بود
[ترجمه گوگل]او ناامیدی خود را به عنوان یک ستیزه جو تبدیل کرد
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه trouper به انگلیسی

trouper
• actor, experienced actor; loyal member, loyal worker

trouper را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی باقری
معنی اول کسی که تو کار سرگرمی و نمایشه
معنی دوم آدم سخت کوش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی trouper
کلمه : trouper
املای فارسی : تروپر
اشتباه تایپی : فقخعحثق
عکس trouper : در گوگل

آیا معنی trouper مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )