برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1391 100 1

triangulate

/traɪˈæŋɡjəˌleɪt/ /traɪˈæŋɡjʊleɪt/

معنی: بصورت مثلث دراوردن، سه زاویهای کردن، سه گوش کردن
معانی دیگر: به چند مثلث تقسیم کردن، مثلث بندی کردن، سه گوش بندی کردن، تریز بندی کردن، سه زاویه ای، بصورت مثلک دراوردن

بررسی کلمه triangulate

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: triangulates, triangulating, triangulated
(1) تعریف: to make triangular or divide into triangles.

(2) تعریف: to measure or survey by using known angles and distances and calculating according to the properties of triangles.
صفت ( adjective )
• : تعریف: of, concerning, or composed of triangles.

واژه triangulate در جمله های نمونه

1. It is necessary to triangulate the point cloud in reverse engineering and rapid prototyping.
[ترجمه ترگمان]لازم است که ابر نقاط را در مهندسی معکوس و نمونه‌سازی سریع triangulate
[ترجمه گوگل]لازم است که ابر نقطه را در مهندسی معکوس و نمونه سازی سریع مورد نیاز کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Select the desired fault in the Triangulate dialog box.
[ترجمه ترگمان]خطای مورد نظر در دیالوگ باکس Triangulate را انتخاب کنید
[ترجمه گوگل]گسل دلخواه در کادر محاوره ای Triangulate را انتخاب کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I triangulate an objective assessment of the new technologies coming in, a subjective assessment of the public's reaction to new propositions, and then I take a punt.
[ترجمه ترگمان]من یک ارزیابی عینی از فن‌آوری‌های جدید که وارد می‌شوند را ارزیابی کردم، ارزیابی ذهنی واکنش عمومی به پیشنهادها جدید، و سپس من یک punt را انتخاب کردم
[ترجمه گوگل]من یک ارزیابی عینی از فن آوری های جدید در پیش رو، یک ارزیابی ذهنی از واکنش عمومی به گزاره های جدید را ارزیابی می کنم، و سپس من را می بینم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف triangulate

بصورت مثلث دراوردن (فعل)
triangulate
سه زاویهای کردن (فعل)
triangulate
سه گوش کردن (فعل)
triangulate

معنی triangulate در دیکشنری تخصصی

triangulate
[ریاضیات] به صورت ماتریس مثلثی در آوردن، مثلث بندی کردن، به صورت مثلث درآوردن

معنی کلمه triangulate به انگلیسی

triangulate
• built of three-sided polygons
• divide into three-sided polygons; measure or survey by use of triangles

triangulate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی
بررسی جنبه های مختلف

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی triangulate
کلمه : triangulate
املای فارسی : ترینگولت
اشتباه تایپی : فقهشدلعمشفث
عکس triangulate : در گوگل

آیا معنی triangulate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )