برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1726 100 1
شبکه مترجمین ایران

treasure

/ˈtreʒər/ /ˈtreʒə/

معنی: ثروت، گنج، گنجینه، دفینه، جواهر، گرامی داشتن، گنجینه اندوختن
معانی دیگر: گرد آوردن، عزیز شمردن، ارزش زیاد قائل شدن (برای)، گوهر خانه، خزانه، (شخص یا چیز) پر بها، نقشینه، نفیس

بررسی کلمه treasure

اسم ( noun )
(1) تعریف: accumulated or stored wealth.
مشابه: cache, fortune, hoard, nest egg, reserve, savings, stash, stockpile, store, wealth

(2) تعریف: someone or something that is highly prized or admired.
مترادف: gem, jewel, pearl, pride
مشابه: asset, booty, cache, favorite, find, paragon
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: treasures, treasuring, treasured
مشتقات: treasurable (adj.), treasureless (n.)
(1) تعریف: to prize or value highly; cherish.
مترادف: cherish, prize, value
مشابه: esteem, regard, revere

- I treasure her friendship.
[ترجمه A.A] من برای دوستی او ارزش زیادی قائلم
|
[ترجمه ترگمان] من دوستی او را گنج می‌دانم
[ترجمه گوگل] من دوستی او را دوست دارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to put aside for future use (often fol. by up).
مترادف: save, stock, stockpile, store
مشابه: accumulate, amass, hoard, s ...

واژه treasure در جمله های نمونه

1. to treasure gold
زر اندوختن

2. a hidden treasure
گنج پنهان

3. a valuable treasure
گنج شایگان

4. i will always treasure the memory of the nights we spent together
خاطره‌ی آن شب‌هایی را که با هم گذراندیم همیشه گرامی خواهم داشت.

5. the magician bewitched the treasure
جادوگر گنجینه را طلسم کرد.

6. the map of the treasure house had been folded in an old newspaper
نقشه‌ی گنجینه در روزنامه‌ی کهنه‌ای پیچیده شده بود.

7. two guards guarded the treasure
دو نگهبان از گنجینه محافظت می‌کردند.

8. that book is a unique treasure house of love poetry
آن کتاب گنجینه‌ی منحصر به فردی از اشعار عاشقانه است.

9. he didn't know whether the rumors about the treasure were legend or reality
نمی‌دانست شایعات مربوط به گنج افسانه است یا واقعیت.

10. Knowledge is the most precious treasure of all things, because it can never be given away, nor stolen nor consumed.
[ترجمه ترگمان]آگاهی ارزشمندترین گنجینه همه چیز است، زیرا هرگز نمی توان آن را از بین برد، و نه دزدی کرد و نه مصرف کرد
[ترجمه گوگل]دانش گران ترین ارزش همه چیز است؛ زیرا هرگز نمی توان آن را نا ...

مترادف treasure

ثروت (اسم)
wealth , possession , money , worth , treasure , weal , fortune , riches , gold , mammon , moneybag
گنج (اسم)
hoard , treasure , treasure trove
گنجینه (اسم)
treasure , treasury , trove , thesaurus
دفینه (اسم)
treasure , treasure trove
جواهر (اسم)
ouch , bijou , jewel , gem , treasure
گرامی داشتن (فعل)
entertain , value , cherish , treasure
گنجینه اندوختن (فعل)
treasure

معنی عبارات مرتبط با treasure به فارسی

خزانه، گنجدان، گوهر خانه، (مجازی) گنجینه
جستجوی گنج، گنج بازی، مسابقه برای پیدا کردن چیز نهفته
گنج بی صاحب (که مال یا بنده است)، گنج یافته شده، خزانه، دفینه، کشف

معنی کلمه treasure به انگلیسی

treasure
• stored up wealth, hoard of riches, cache; something very valuable
• put away for future use, hoard; cherish, prize, value greatly
• treasure is a collection of gold, silver, or jewels, especially one that has been hidden.
• treasures are valuable works of art.
• if you treasure something that you have, you are very pleased that you have it and regard it as very valuable.
treasure house
• place where there are many valuable things
treasure hunt
• game in which the players try to find hidden items or hidden prize by using a series of clues
treasure island
• novel by robert louis stevenson (19th century scottish author); artificial island in san francisco bay (usa) used as a naval base from 1941 to 1997; city in florida (usa)
treasure trove
• you refer to a large amount of money or to a collection of valuable objects as a treasure trove when it has been found somewhere and nobody knows who it belongs to.
buried treasure
• hoard of riches that are buried in the ground for safekeeping; (computers) startling piece of code found in a program
found a treasure
• discovered something valuable

treasure را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hossein Mallmir
پولداری
sara
Great and useful
kimia
a collection of gold , sliver, jewellery or other things that are worth a lots of money
عليرضا كريمي وند
گوهر. جواهر
sonia
گنج،گنجینه
حسن امامی
حفظ کردن
I always treasure his friendship من همیشه دوستی او را حفظ کردم
جهان
موهبت
مجید بندپی
نیک داشتن
محمدرضا ایوبی صانع
wealth or riches stored or accumulated, especially in the form of precious metals, money, jewels, or plate
آرتان
بها دادن
پارسا حیدری
Great and useful
میثم علیزاده
● گنجینه، جواهر
● شیء ارزشمند و نفیس
● شخص مفید و گرانقدر
● مراقب چیز با ارزشی بودن
Aryan
ارزش قائل شدن
آریا
I always treasure his relationship.
من همیشه برای دوستی با او ارزش قائل هستم.
M n
You are my treasure
گنجینه من تو هستی
محمد نصر
اسم :گنج و ثروت
فعل: گرامی داشتن، عزیز شمردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی treasure

کلمه : treasure
املای فارسی : تریسور
اشتباه تایپی : فقثشسعقث
عکس treasure : در گوگل

آیا معنی treasure مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )