برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1404 100 1

transplant

/ˈtrænsplænt/ /ˈtrænsplɑːnt/

معنی: عضو پیوند شده، مهاجرت کردن، کوچ دادن، پیوندزدن، نشا کردن، در جای دیگری نشاندن، نشاء زدن، فراکاشتن
معانی دیگر: (با: to یا from) کوچاندن، اسکان دادن، ماندگار کردن، (جراحی) پیوند زدن، جوش دادن، پیوند، (گیاه را از جایی درآوردن و در جای دیگر کاشتن) غرس کردن، قلمه زدن، نهال کاری کردن، تراکاشتن، تراکاشت کردن

بررسی کلمه transplant

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: transplants, transplanting, transplanted
(1) تعریف: to uproot and replant in another place.
مشابه: remove

(2) تعریف: to move or resettle (people) in another place.
مشابه: remove

(3) تعریف: to surgically remove body tissue or a body organ and reattach it elsewhere on the same body or, esp., as a replacement on another body.
مشابه: graft
اسم ( noun )
مشتقات: transplantable (adj.), transplantation (n.), transplanter (n.)
(1) تعریف: the act or process of transplanting.

(2) تعریف: something or someone that is transplanted.

واژه transplant در جمله های نمونه

1. a heart transplant
پیوند قلب

2. he wished to transplant his family to canada
آرزو می‌کرد که خانواده‌ی خود را در کانادا ماندگار کند.

3. the operation to transplant a heart is now fairly common
جراحی پیوند قلب اکنون نسبتا عادی است.

4. The boy needs a life-saving transplant operation.
[ترجمه ترگمان]این پسر به عمل پیوند نجات نیاز دارد
[ترجمه گوگل]این پسر نیاز به یک عملیات پیوند در زندگی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. We now have the technologies to transplant limbs.
[ترجمه ترگمان]ما اکنون این فن‌آوری‌ها را برای پیوند دادن اعضای بدن داریم
[ترجمه گوگل]در حال حاضر تکنولوژی هایی برای پیوند عضو وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. She will have to have a heart-lung transplant within 48 hours.
[ترجمه ترگمان]او باید ظرف ۴۸ ساعت یک پیوند قلب - ریوی داشته باشد
[ترجمه گوگل]او باید ظرف 48 ساعت پیوند قلب و ریه داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف transplant

عضو پیوند شده (اسم)
transplant
مهاجرت کردن (فعل)
colonize , emigrate , transplant , out-migrate
کوچ دادن (فعل)
transplant , transmigrate
پیوندزدن (فعل)
transplant
نشا کردن (فعل)
transplant
در جای دیگری نشاندن (فعل)
transplant
نشاء زدن (فعل)
transplant
فراکاشتن (فعل)
transplant

معنی کلمه transplant به انگلیسی

transplant
• removal from one place and introduction to another (organ, refugee, etc.), transfer, relocation
• remove from one place and introduce into another (organ, person, etc.), transfer, relocate
• a transplant is a surgical operation in which a part of a person's body is replaced because it is diseased.
• if doctors transplant an organ such as a heart or kidney, they use it to replace a patient's diseased organ.
• when you transplant something, you move it to a different place.
transplant recipient
• one who has a body part replaced
transplant surgery
• operation which involves replacing a body part
corneal transplant
• grafting the transparent outer coat of the eyeball
heart lung transplant
• operation in which a defective heart and lungs are replaced by healthy ones
heart transplant
• surgical procedure involving the transfer of a heart from one body to another
kidney transplant
• surgical procedure in which a defective kidney is replaced by a healthy one
liver transplant
• instance in which a liver from one person is inserted into another person (medicine)
lung transplant
• lung that is removed from one body and planted in a living human
organ transplant
• transplant operation, operation in which a healthy organ from one body is transferred into another person's body to replace a failing organ
pancreas transplant
• operation whereby a foreign pancreas is inserted into the body
skin transplant
...

transplant را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

hossein
احدا کردن عضو بدن
وحید
کاشت نشاء
نشاء کاری
حسن امامی
جابجا کردن چیزی از جایی به جای دیگر
جابجایی اندام از کسی به کس دیگر
جابجایی گیاه از جایی به جای دیگر
Mamareza
اهدای عضو
🐾 مهدی صباغ
پیوند زدن اعضای بدن متوفی به فرد دیگری
پیوند اعضا کردن
محدثه فرومدی
تغییر مکان، انتقال
هادی
پیوند زدن (درخت ، اعضای انسان)
رضا آزاد
انتقال دادن
حسین
کاشتن نهال

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی transplant
کلمه : transplant
املای فارسی : ترنسپلنت
اشتباه تایپی : فقشدسحمشدف
عکس transplant : در گوگل

آیا معنی transplant مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )