برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1400 100 1

translucent

/trænsˈluːsənt/ /trænzˈluːsnt/

معنی: ثاقب
معانی دیگر: (آنچه که نور را از خود رد می کند) ترا رخشا، نور تراو (در برابر: فرانما transparent)، مات، نیمه شفاف، (نادر) رجوع شود به: transparent، نیم شفاف

بررسی کلمه translucent

صفت ( adjective )
مشتقات: translucently (adv.), translucence (n.), translucency (n.)
• : تعریف: permitting the diffused passage of light, so that images on the other side cannot be seen clearly.

- translucent glass
[ترجمه علی یارمحمدی] شیشه‌ی مات
|
[ترجمه ترگمان] شیشه مات
[ترجمه گوگل] شیشه شفاف
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه translucent در جمله های نمونه

1. thin paper is translucent but it is not trans- parent
کاغذ نازک نور تراواست ولی فرانما نیست.

2. The building is roofed entirely with translucent corrugated plastic.
[ترجمه ترگمان]ساختمان به طور کامل با پلاستیک چین‌دار پوشانده شده‌است
[ترجمه گوگل]این ساختمان به طور کامل با پلاستیکی موجدار شفاف سقف دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Delia's skin has a translucent quality.
[ترجمه ترگمان]پوست دل Delia کیفیت شفافی دارد
[ترجمه گوگل]پوست دلیا دارای کیفیت شفاف است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. His skin was translucent with age.
[ترجمه ترگمان]پوستش از نظر سنی شفاف بود
[ترجمه گوگل]پوست او با سن تقریبا شفاف بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Blue veins showed through her translucent skin.
[ترجمه ترگمان]رگ‌های آبی از میان پوست شفافش نمایان شدند
[ترجمه گوگل]رگهای آبی از طریق پوست شفافش نشان دادند
[ترجمه ...

مترادف translucent

ثاقب (صفت)
all-pervading , translucent

معنی translucent در دیکشنری تخصصی

translucent
[عمران و معماری] نیم شفاف - نیمه شفاف
[نساجی] شفاف کننده - روشن کننده - شفاف - نیمه شفاف
[پلیمر] نیمه شفاف، مات
[عمران و معماری] بتن شیشه دار
[سینما] پرده نیمه شفاف

معنی کلمه translucent به انگلیسی

translucent
• transparent; partially clear, partly transparent; lucid; easily understandable; glowing
• if something is translucent, light passes through it, so that it seems to glow.

translucent را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعيد
مات-كدر-نيمه شفاف
Viyan
نیمه شفاف_ نیمه مات - (شیشه) مات
Gilako
[لباس] بدن نما

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی translucent
کلمه : translucent
املای فارسی : ترنسلوکنت
اشتباه تایپی : فقشدسمعزثدف
عکس translucent : در گوگل

آیا معنی translucent مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )