برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1426 100 1

traitorous

/ˈtreɪtərəs/ /ˈtreɪtərəs/

معنی: خیانت امیز
معانی دیگر: خیانت آمیز، خائنانه، دغل آمیز

بررسی کلمه traitorous

صفت ( adjective )
مشتقات: traitorously (adv.), traitorousness (n.)
(1) تعریف: having the character or quality of a traitor; treacherous.
متضاد: loyal
مشابه: mutinous, renegade, unfaithful

(2) تعریف: of, or having the nature of, treason; treasonable.

- He was hanged for the traitorous act of selling secrets to the enemy.
[ترجمه ترگمان] او به خاطر خیانت کار خیانت به دشمن به دار آویخته شده بود
[ترجمه گوگل] او به خاطر عمل خائنانه فروش اسرار به دشمن به دار آویخته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه traitorous در جمله های نمونه

1. His traitorous activity got him court - martialed.
[ترجمه ترگمان]فعالیت traitorous او را به دادگاه نظامی احضار کرد
[ترجمه گوگل]فعالیت خائنانه او دادگاه را بر عهده گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. All traitorous persons and cliques came to no good end.
[ترجمه ترگمان]همه افراد خائن و cliques به هیچ نتیجه‌ای نرسیده بودند
[ترجمه گوگل]تمام افراد خائن و کلاکی به پایان نرسیدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. If that isn't traitorous to Yorkshire, what is?
[ترجمه ترگمان]اگر این کار خیانت به یورکشایر نباشد، پس چه می‌شود؟
[ترجمه گوگل]اگر این به یورکشایر خیانتکار نیست، چه چیزی است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Now that it is no longer traitorous, popular antagonism towards the Catholic church has become open.
[ترجمه ترگمان]اکنون که دیگر خیانت به کلیسا نیست، دشمنی عمومی نسبت به کلیسای کاتولیک باز شده‌است
[ترجمه گوگل]حالا که دیگر خائنانه نیست، خصومت مردم نسبت به کلیسای کاتولیک باز شده است
[ترجمه ...

مترادف traitorous

خیانت امیز (صفت)
treacherous , traitorous , treasonable , treasonous

معنی کلمه traitorous به انگلیسی

traitorous
• disloyal, treacherous

traitorous را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی traitorous
کلمه : traitorous
املای فارسی : تریتروس
اشتباه تایپی : فقشهفخقخعس
عکس traitorous : در گوگل

آیا معنی traitorous مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )