برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1424 100 1

tragic flaw

/ˈtrædʒɪkˈflɒ/ /ˈtrædʒɪkflɔː/

نقطه ی ضعف قهرمان سوگمایش (که موجب تباهی او می شود)، غرور، نقیصه یاخدشه در زندگی قهرمان

واژه tragic flaw در جمله های نمونه

1. Tragic flaw? It's new to me.
[ترجمه ترگمان]عیب غم‌انگیز؟ برای من تازگی دارد
[ترجمه گوگل]نقص تراژیک؟ این برای من تازه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. If there is any tragic flaw in her character, the playwright has turned the blind-spot to it and evidently wishes us to do the same.
[ترجمه ترگمان]اگر عیب و نقصی در شخصیت او وجود داشته باشد، هنرپیشه صحنه کور را روشن کرده و ظاهرا مایل است که ما هم همین کار را بکنیم
[ترجمه گوگل]اگر نقص غم انگیزی در شخصیت او وجود داشته باشد، نمایشنامهنویس نقطه کور را به آن تبدیل کرده است و آشکارا آرزو می کند که ما همین کار را انجام دهیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It may well be our tragic flaw, seeing City as our Mindless Evolution, irreversible, Man's way of changing, not Biological?
[ترجمه ترگمان]شاید این عیب tragic ما باشد، دیدن شهر به عنوان تکامل mindless، تغییر ناپذیر، روش انسان در حال تغییر، نه بیولوژیکی؟
[ترجمه گوگل]این ممکن است نقص غم انگیز ما باشد، دیدن شهر به عنوان تکامل غیر مادی ما، برگشت ناپذیر، راه انسان برای تغییر، نه بیولوژیکی؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

tragic flaw را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی tragic flaw
کلمه : tragic flaw
املای فارسی : تراژیک فلو
اشتباه تایپی : فقشلهز بمشص
عکس tragic flaw : در گوگل

آیا معنی tragic flaw مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )