برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1718 100 1
شبکه مترجمین ایران

trademark

/ˈtreɪdˌmɑːrk/ /ˈtreɪdmɑːk/

معنی: علامت تجارتی، علامت کارخانه، علامت تجارتی گذاشتن
معانی دیگر: نام بازرگانی، انگ، نشان بازرگانی، (به فراورده) نشان بازرگانی زدن (یا چسباندن)، انگ زدن

بررسی کلمه trademark

اسم ( noun )
(1) تعریف: a name, symbol, or other distinctive device used to identify a product, and usu. officially registered to restrict its use to the owner or manufacturer.
مشابه: brand, label

(2) تعریف: a distinctive sign, manner, or the like that becomes associated with a person or thing.
مشابه: attribute

- Psychological suspense is the trademark of that film director.
[ترجمه ترگمان] نگرانی روانی علامت تجاری این فیلم است
[ترجمه گوگل] تعلیق روانی مارک تجاری این فیلم کارگردان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: trademarks, trademarking, trademarked
(1) تعریف: to apply a trademark to; label.

(2) تعریف: to register (something) as a trademark.

واژه trademark در جمله های نمونه

1. Attention to detail is Anthea's trademark.
[ترجمه ترگمان]توجه به جزئیات علامت تجاری anthea است
[ترجمه گوگل]توجه به جزئیات علامت تجاری Anthea است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The striped T-shirt became the comedian's trademark.
[ترجمه ترگمان]تی‌شرت راه‌راه به علامت تجاری معروف شد
[ترجمه گوگل]تی شرت راه راه به عنوان علامت تجاری کمدین تبدیل شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She gave one of her trademark smiles.
[ترجمه ترگمان]او یکی از smiles trademark را به او داد
[ترجمه گوگل]او یک لبخند علامت تجاری خود را به او داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Velcro is a registered trademark.
[ترجمه ترگمان]Velcro یک علامت تجاری ثبت‌شده است
[ترجمه گوگل]Velcro یک علامت تجاری ثبت شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف trademark

علامت تجارتی (اسم)
trademark
علامت کارخانه (اسم)
trademark
علامت تجارتی گذاشتن (فعل)
trademark

معنی trademark در دیکشنری تخصصی

trademark
[حقوق] علامت تجارتی

معنی کلمه trademark به انگلیسی

trademark
• register a name or symbol as a trademark; provide with a trademark (as on a product)
• distinguishing symbol used by a manufacturer or company that no other manufacturer can use it; distinguishing feature or characteristic associated with a person or thing
• a trademark is a name or symbol that a company uses on its products and that cannot legally be used by another company.
• a person's or thing's trademark is a feature which is considered to be typical of them.

trademark را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فیض
به ثبت رساندن (علامت تجاری)
محمدرضا فیروزجایی
نشان (اختصاصی)
زینب زرمسلک
نشان تجاری
زینب
خصلت بارز، نشان
یوسف نادری
علامت ™ مخفف کلمه Trademark است. حرف T، از حرف اول Trade و حرف M، از حرف اول mark گرفته شده است.
علی اصغر سلحشور
نام و نشان
Dark Light
noun
[count]
1 : something (such as a word) that identifies a particular company's product and cannot be used by another company without permission
◀️“Kleenex” is a registered trademark.
— abbr. TM

2 : a quality or way of behaving, speaking, etc., that is very typical of a particular person, group, or organization
◀️Outspokenness has always been his trademark.
◀️Courtesy is the company's trademark.

— often used before another noun
◀️She greeted us with her trademark smile.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی trademark

کلمه : trademark
املای فارسی : تردمارک
اشتباه تایپی : فقشیثئشقن
عکس trademark : در گوگل

آیا معنی trademark مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )