برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1400 100 1

toxicity

بررسی کلمه toxicity

اسم ( noun )
• : تعریف: the condition, property, or fact of being toxic or containing toxins.

- The toxicity of some cancer drugs limits how often they can be administered.
[ترجمه solmaz] سمیت برخی از داروهای سرطانی،اغلب چگونگی کنترل آنها را محدود میکند.
|
[ترجمه ترگمان] سمیت برخی از داروهای سرطان نشان می‌دهد که چطور میتوان آن‌ها را کنترل کرد
[ترجمه گوگل] سمیت بعضی از داروهای سرطان، محدودیت چگونگی مصرف آنها را محدود می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه toxicity در جمله های نمونه

1. The metal has a relatively low toxicity to humans.
[ترجمه ترگمان]این فلز سمیت نسبتا پایینی دارد
[ترجمه گوگل]فلز دارای مسمومیتی نسبتا کم به انسان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The toxicity of the drug severely limits its use.
[ترجمه ترگمان]سمیت مواد مخدر مصرف آن را به شدت محدود می‌کند
[ترجمه گوگل]سمیت دارو به شدت استفاده از آن را محدود می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Arguments over toxicity and cost-benefit are finely balanced.
[ترجمه ترگمان]بحث‌هایی در مورد سمیت و سود دهی هزینه به خوبی متعادل هستند
[ترجمه گوگل]Arguments over toxicity and cost-benefit محاسبه دقیق هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Its toxicity has severely limited its use as an antiulcer drug but either it or its analogues are occasionally used clinically.
[ترجمه ترگمان]سمیت آن به شدت کاربرد خود را به عنوان یک داروی antiulcer محدود کرده‌است، اما گاهی از آن و یا آنالوگ‌های آن بطور کلینیکی استفاده می‌شود
[ترجمه گوگل]سمیت آن به شدت محدودی ...

معنی toxicity در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] سمیت - وضعیتی سمی که عملکرد اندام ها را مختل می کند.
[نساجی] سمی بودن
[خاک شناسی] سمیت
[خاک شناسی] مسمومیت حاد
[آب و خاک] سمیت بر
[خاک شناسی] مسمومیت مزمن
[خاک شناسی] سمیت مستقیم
[خاک شناسی] سمیت غیر مستقیم
[خاک شناسی] سمیت غذایی

معنی کلمه toxicity به انگلیسی

toxicity
• quality of being poisonous; degree to which a substance is toxic

toxicity را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مصطفی فرخی نژاد
زهر آگین
عیرضا
سمی بودن - آلودگی
امیر
سمیت.. مسمومیت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی toxicity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )