برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1683 100 1
شبکه مترجمین ایران

tortious


معنی: مضر، زیان اور، وابسته به شبه جرم
معانی دیگر: (حقوق) وابسته به عمل قابل تعقیب در دادگاه (رجوع شود به: tort)، موذی

واژه tortious در جمله های نمونه

1. Suggested approach An employer can incur tortious liability in respect of his employees in one of three ways.
[ترجمه ترگمان]رویکرد پیشنهادی یک کارفرما می‌تواند مسئولیت tortious در رابطه با کارمندان خود را به سه روش بپردازد
[ترجمه گوگل]رویکرد پیشنهادی یکی از کارفرمایان می تواند یکی از سه راه را برای کارکنانش جبران کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The tortious principle gives protection to the ultimate consumer of a product where the product has caused physical damage.
[ترجمه ترگمان]اصل tortious حفاظت از مصرف‌کننده نهایی محصولی است که در آن محصول باعث آسیب فیزیکی شده‌است
[ترجمه گوگل]اصل حقوقی محافظت از مصرف کننده نهایی یک محصول را در بر می گیرد که محصول باعث آسیب فیزیکی شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The nature of the contract, contractual and tortious liabilities and the use of exclusion clauses will be considered.
[ترجمه ترگمان]ماهیت قرارداد، تعهدات قراردادی و قراردادی و استفاده از بنده‌ای محرومیت در نظر گرفته خواهد شد
[ترجمه گوگل]ماهیت قرارداد، بدهیهای قراردادی و جریمه و استفاده از مقررات محرومیت در نظر گرفته خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف tortious

مضر (صفت)
bad , adverse , obnoxious , evil , harmful , detrimental , noxious , damaging , pernicious , inimical , malefic , tortious , baneful , hurtful , pestiferous , nocuous , injurious , derogatory , noisome , unwholesome , inadvisable , impairing , insanitary , nocent
زیان اور (صفت)
bad , evil , detrimental , ill , maleficent , pernicious , disadvantageous , deleterious , malefic , tortious , nocuous , malignant
وابسته به شبه جرم (صفت)
tortious

معنی tortious در دیکشنری تخصصی

tortious
[حقوق] زیانبار، دارای ماهیت شبه جرم، مقصر
[حقوق] فعل زیانبار، اضرار، عمل یا رفتار متضمن مسئولیت مدنی (یا شبه جرم)
[حقوق] مسئولیت مدنی، ضمان قهری، مسئولیت ناشی از ارتکاب شبه جرم

معنی کلمه tortious به انگلیسی

tortious
• damaging, of damages (law)
tortious liability
• ruling that one is responsible for damage, guilty ruling on a charge of causing damage according to liability laws

tortious را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بزرگ زاده
پبچ در پیچ
سخت و شلوغ
مثلا:
Lengthy and tortuous legal battle
نبرد حقوقی طولانی و سخت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی tortious

کلمه : tortious
املای فارسی : ترتیوس
اشتباه تایپی : فخقفهخعس
عکس tortious : در گوگل

آیا معنی tortious مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )