برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1353 100 1

to some extent

واژه to some extent در جمله های نمونه

1. This will relieve pressure on the trains to some extent.
[ترجمه ترگمان]این کار باعث کاهش فشار بر روی قطارها خواهد شد
[ترجمه گوگل]این تا حدودی باعث کاهش فشار بر قطارها خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I agree with you to some extent.
[ترجمه ترگمان]من با شما تا حدودی موافق هستم
[ترجمه گوگل]من تا حدودی با شما موافق هستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Both parties were held to be to some extent culpable.
[ترجمه ترگمان]هر دو طرف موظف بودند تا حدی مقصر قلمداد شوند
[ترجمه گوگل]هر دو حزب تا حدودی مجرم شناخته شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We all to some extent remember the good times and forget the bad.
[ترجمه ترگمان]همه ما تا حدی دوران خوبی را به یاد می‌آوریم و بد را فراموش می‌کنیم
[ترجمه گوگل]همه ما تا حدودی به یاد زمان های خوب و بد بد را فراموش کرده ام
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه to some extent به انگلیسی

to some extent
• somewhat, not exactly

to some extent را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فاضله
تا حدی ، تا اندازه ای
ساسان
تا اندازه ای
Elsa
تا حدی
جلال نجاریزدی
SYNS
To a certain extent
In some ways
تا حدی, تا اندازه ای
Mahdokht
relatively - partly
jahanaks.blog.ir
تا حدی
تا حدودی
متین خدایی
تا حدودی، تا اندازه ای
افشین حاجی طرخانی
مقداری، تا حدی
Roya Amanloo
We can use our mobile to some extent

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی to some extent مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )