برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1530 100 1
شبکه مترجمین ایران

time after time


بارها، چندین بار

واژه time after time در جمله های نمونه

1. The ideals which have lighted my way, and time after time have given me new courage to face life cheerfully 19 have been kindness, beauty and truth.
[ترجمه ترگمان]The که راهم را روشن کرده بودند، و زمانی که گذشت زمان به من شهامت جدیدی عطا کرده بود که با خوش رویی زندگی کنم ۱۹ ساله، زیبا، زیبا و حقیقت
[ترجمه گوگل]ایده هایی که راه من را روشن کرده اند، و زمان و زمان به من شادمانی جدیدی داده اند که با آرامش زندگی می کنند 19، مهربانی، زیبایی و حقیقت بوده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The ideals which have lighted my way, and time after time have given me new courage to face life cheerfully have been kindness, beauty and truth.
[ترجمه ترگمان]The که راه خود را روشن کرده بودند، و مدتی پس از گذشت زمان، شهامت جدیدی به زندگی در برابر زندگی با نشاط، زیبایی و حقیقت را به من ارزانی داشته‌است
[ترجمه گوگل]ایده هایی که راه من را روشن کرده اند، و زمان و زمان به من شادمانی تازه ای داده اند تا زندگی را با آرامش، مهربانی، زیبایی و حقیقت شاد کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Time after time she gets herself involved in relationships with unsuitable men.
[ترجمه ترگمان]پس از گذشت زمان، خود را در روابط با مردان نامناسب وارد می‌کند
[ترجمه گوگل]پس از گذشت زمان او خود را در رابطه با مردان نامناسب درگیر می کند
...

معنی کلمه time after time به انگلیسی

time after time
• time and again, again and again, ceaselessly

time after time را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خشایار
دوباره
حمیدرضا
بارها و بارها

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی time after time

کلمه : time after time
املای فارسی : تیم افتر
اشتباه تایپی : فهئث شبفثق فهئث
عکس time after time : در گوگل

آیا معنی time after time مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )