برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1437 100 1

thwack

/ˈθwæk/ /θwæk/

معنی: ضربت، پر کردن، با چوب پهن کتک زدن، زدن
معانی دیگر: ضربه (با چیز پهن مانند خط کش یا راکت پینگ پنگ)

بررسی کلمه thwack

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: thwacks, thwacking, thwacked
• : تعریف: to hit or beat sharply and vigorously with something flat; whack.
مشابه: rap
اسم ( noun )
(1) تعریف: a sharp vigorous blow with something flat.
مشابه: pound

(2) تعریف: the sound of such a blow.

واژه thwack در جمله های نمونه

1. I listened to the thwack of the metal balls.
[ترجمه ترگمان]به صدای برخورد توپ‌های فلزی گوش دادم
[ترجمه گوگل]من گوشه گوشه های فلزی گوش دادم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Then the woodcutter let his axe fly— Thwack! Everyone heard it.
[ترجمه ترگمان]سپس چوب بر سرش را تکان داد و گفت: thwack! همه این را شنیدند
[ترجمه گوگل]سپس چوبدانه ها را به سمت چنگال خود می کشید! همه آن را شنیدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The customary thwack on the bottom is still the best method for determining doneness.
[ترجمه ترگمان]The مرسوم در قسمت پایین هنوز بهترین روش برای تعیین doneness است
[ترجمه گوگل]ریزش معمولی در پایین هنوز بهترین روش برای تعیین اهمیت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Thwack the bottom but be careful not to get hot melted chocolate on your finger.
[ترجمه ترگمان]زیر لب می‌گویم: اما مواظب باش که روی انگشتت شکلات داغ بریزی
[ترجمه گوگل]پایین را بکشید، اما مراقب باشید که شکلات داغ داغ را روی انگشت خود نگذارید
[ترجم ...

مترادف thwack

ضربت (اسم)
smash , chop , skelp , impact , strike , stroke , hit , bat , smack , bop , beat , slap , whack , butt , blow , impulse , bump , knock , fib , biff , thump , bob , cuff , buffet , buff , dint , hack , pound , impulsion , lead-off , thwack , percussion , plunk , swat , whang
پر کردن (فعل)
stop , fill , stuff , heap , load , glut , poison , infect , stud , deplume , fill in , stow , plenish , thwack , suffuse
با چوب پهن کتک زدن (فعل)
paddle , thwack
زدن (فعل)
cut off , cut , attain , get , strike , stroke , hit , play , touch , bop , lop , sound , haze , amputate , beat , slap , put on , tie , fly , clobber , slat , belt , whack , drub , mallet , chap , throb , imprint , knock , pummel , bruise , pulsate , spray , bunt , pop , frap , smite , nail , clout , poke , ding , shoot , pound , inject , lam , thwack , snip

معنی کلمه thwack به انگلیسی

thwack
• whack, blow, strike, slap
• strike, punch
• a thwack is a hard and noisy blow; an informal word. count noun here but can also be used as a verb. e.g. he thwacked his cane idly against his thigh.

thwack را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی thwack
کلمه : thwack
املای فارسی : تهوکک
اشتباه تایپی : فاصشزن
عکس thwack : در گوگل

آیا معنی thwack مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )