برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1649 100 1
شبکه مترجمین ایران

thing

/ˈθɪŋ/ /θɪŋ/

معنی: شیی ء، کار، اسباب، جامه، متاع، چیز، دارایی، لباس، شیء
معانی دیگر: شی، (معمولا جمع) وضع (اوضاع)، کار(ها)، قلم (اقلام)، (معمولا جمع) متعلقات شخصی، اثاث، لوازم، وسایل، (برای بیان محبت یا همدردی و غیره) تو، شخص، (کشورهای اسکاندیناوی) پارلمان، مجلس قانون گزاری، اشیاء، موجود

بررسی کلمه thing

اسم ( noun )
(1) تعریف: an abstract or concrete entity.
مترادف: entity
متضاد: nonentity
مشابه: being, individual, meat, monad, object, particular

(2) تعریف: an inanimate object.
مترادف: entity, object
مشابه: article, body, item, matter, piece, substance

(3) تعریف: an object for which no means of identification is available.
مترادف: dingus, doodad, doohickey, gizmo, thingamabob, thingamajig
مشابه: article, gadget, object

- What is this thing?
[ترجمه ترگمان] این چیه؟
[ترجمه گوگل] این چیزی است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: (pl.) personal possessions or belongings, esp. clothing.
مترادف: belongings, possessions, stuff
مشابه: accouterments, articles, baggage, clothing, duds, equipment, gear, kit, wardrobe

- She put her things in a trunk.
[ترجمه ترگمان] وسایلش رو توی صندوق عقب گذاشته
[ترجمه گوگل] او چیزهای خود را در تنه گذاشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه thing در جمله های نمونه

1. a thing held in pledge
چیزی که گرو نگه داشته می‌شود

2. a thing of small account
چیز کم اهمیت (ارزش)

3. every thing is in god's hands
همه چیز در دست خداوند است.

4. every thing that exists owes its existance to god
هر آنچه که هست،هستی خود را مدیون خداوند است.

5. one thing is sure: he has a passport
یک چیز مسلم است: او گذر نامه دارد.

6. one thing led to another
یک چیز منجر به چیز دیگری شد

7. the thing to do is to tell him
درستش این است که به او بگویی

8. a thing of the past
غیر متداول،مربوط به گذشته،نارایج

9. a thing or two
یکی دو چیز مهم،چند چیز قابل ذکر

10. first thing
پیش از هر کار (یا چیز) دیگر،قبل از همه

11. the thing
1- چیز اصلی،عامل اساسی،کار صحیح

12. the thing is
مطلب عمده این است که

13. a living thing
یک چیز زنده

14. put each thing in its own place
...

مترادف thing

شیی ء (اسم)
accident , object , thing
کار (اسم)
service , function , thing , office , task , act , action , deed , work , job , labor , karma , activity , ploy , affair , duty , shebang , appointment , workmanship , avocation , vocation , proposition , laboring , fist , concave , opus , kettle of fish
اسباب (اسم)
article , gear , apparatus , thing , implement , tool , tackle , instrument , apparel , utensil , trap , paraphernalia , appurtenance , device , engine , rigging , rig , furniture , gadget , appliance , contraption , contrivance , layout , doodad , gizmo , whigmaleerie , gismo , mounting
جامه (اسم)
gear , thing , suit , habit , apparel , livery , rig , garment , vesture , raiment , tog , toggery , costume , clobber , togs , habiliment
متاع (اسم)
article , thing , effects , commodity , goods , merchandise , chattels , ware
چیز (اسم)
article , matter , object , thing , stuff , work , effects , res , nip , odds and ends , thingummy , widget
دارایی (اسم)
wealth , thing , possession , belonging , asset , property , finance , estate , weal , holding , fortune , purse
لباس (اسم)
thing , attire , rig , clothing , dress , dressing , costume , garb , vest , clobber , gaberdine , vestment
شیء (اسم)
object , thing , res

معنی عبارات مرتبط با thing به فارسی

رجوع شود به: noumenon، فلسفه حقیقت غایی، شی ء در نفس خود
هر چه باشد
پیش از هر کار (یا چیز) دیگر، قبل از همه
اولا، یکی اینکه
(درباره ی چیزی) عقده یا وسواس داشتن
تمایل یا میل بچیزی
خون سردی یا بی علاقگی نسبت به چیزی
مساله مردونس
متمایل کردن به کاری، آماده انجام کاری
میل بچیزی یا کاری یا استعدادبرای کاری
متداول، مرسوم، مطابق بارسم معمول، موافق سبک روز، رعایت کننده سبک روز
سفت چسبیدن بچیزی، محکم گرفتن چیزی
گذاشت وبرداشت چیزی به تندی چنانکه خراب شودیااززیبائی ولطافت بیفتد
studious of doing a thi ...

معنی thing در دیکشنری تخصصی

thing
[ریاضیات] امر، شیء، چیز، نکته
[ریاضیات] زبان شیء
[ریاضیات] همان عملیات

معنی کلمه thing به انگلیسی

thing
• object, article; fact; matter; fabrication; idea
• you use thing as a substitute for another word when you do not want to be more precise, when you are referring to something that has already been mentioned, or when you are going to give more details about it.
• a thing is a physical object, rather than a human being, animal, or plant.
• your things are your clothes or possessions.
• things refers to life in general and the way it affects you.
• you can call a person or an animal a thing when you are expressing your feelings towards them.
• you can say `the thing is' to introduce an explanation or opinion relating to something that has just been said; used in speech.
• you say for one thing when you give only one reason for something, but want to indicate that there are other reasons.
• if you say it is just one of those things, you mean that you cannot explain why something happens.
• if you have a thing about something or if you make a thing about it, you have very strong feelings about it, often because you disapprove of it; an informal expression.
another thing
• a different issue, a different matter, one more thing, an additional matter
any old thing
• anything, whatever
chick thing
• habit or interest that is typically of chicks or girls as opposed to male
come first thing
• come immediately; deal with the most important matter first
dangerous thing
• something full of danger, terribly unsafe thing
did the right thing
• did the correct thing, acted appropriately
do it first thing
• do it immediately
do the right thing
...

thing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sunflower
Deed, act, action
- کار ، عمل...
That's the right thing to do.


Thought, idea, notion
- فکر، اندیشه، تصور...
Many things churned in my mind


Remark, utterance, comment
حرف، گفته، سخن...
I don't recall the things he said
asdfghjk
کار
ak
Wanting does not change just the thing
خواستن تنها چیز را تغییر نمیکند
محدثه فرومدی
flowers are not my thing : گل باب میل/باب طبع من نیست
محدثه فرومدی
مسئله، موضوع، مقوله، وضعیت، پدیده
tinabailari
چیز
One of the things that really makes me angry is people who don’t answer letters
یکی از چیزایی که واقعا من رو عصبانی میکنه مردمی هستند که جواب نامه ها رو نمی دهند 🗾
محمد طالبی
موجود
A.H
کار ،عمل، فکر، اندیشه، تصور...
مجتبی م
بعد از اسم اشخاص میاد میشه "مسئله،قضیه"...مثل Ali thing...که میشه مسئله علی.
یا میشه "رفتار، منش،خوی...یا یدونه "ی" به آخر اسم ها اضافه میشه. مثل Mexican thing که میشه رفتار مکزیکی طور، شخصیت مکزیکی، خلق و خوی مکزیکی ، یا آدم مکزیکی ای.
yasi
برای مثال در جمله when jazz become a thing?
یعنی کی سبک جز به وجود اومد؟ کی خلق شد؟
ak
it is not really my thing
اهلش نیستم.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی thing

کلمه : thing
املای فارسی : تینگ
اشتباه تایپی : فاهدل
عکس thing : در گوگل

آیا معنی thing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )