برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
the - ball - is - in - your - court
شبکه مترجمین ایران

the ball is in your court


اکنون نوبت شماست، تو باید عمل کنی

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهادر اسلامی
If the ball is in your court it's up to you to make a decision
تصمیم با شماست یا تصمیم انجام یه کاری به عهده شماست

مثال �
I've helped him in every way I can , the ball's in his court now
هرجور که بتونم کمکش کردم ، دیگه تصمیم با خودشه .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی the ball is in your court

کلمه : the ball is in your court
املای فارسی : تاه بال ایز این یور کورت
اشتباه تایپی : فاث ذشمم هس هد غخعق زخعقف
عکس the ball is in your court : در گوگل

آیا معنی the ball is in your court مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )