برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1537 100 1
شبکه مترجمین ایران

terrestrial

/təˈrestriəl/ /tɪˈrestrɪəl/

معنی: زمینی، خاکی، دنیوی، این جهانی
معانی دیگر: خشکی، زمینی (در برابر: آبی یا هوایی)، زمین زی، خاکزی، وابسته به کره ی زمین، وابسته به نخستین چهار سیاره ی منظومه ی شمسی (عطارد و زهره و مریخ و زمین)

بررسی کلمه terrestrial

صفت ( adjective )
(1) تعریف: of or relating to the earth or its inhabitants.
مترادف: earthbound, earthy, tellurian
متضاد: alien, celestial, empyreal
مشابه: agrarian, earthly

- The existence of water makes terrestrial life possible.
[ترجمه ترگمان] وجود آب زندگی زمینی را ممکن می‌سازد
[ترجمه گوگل] وجود آب باعث ایجاد حیات زمینی می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: of, relating to, or composed of land rather than water or air.
مترادف: earthen, earthy
متضاد: celestial
مشابه: dusty, muddy

- The terrestrial areas of the planet take up less than a third of the earth's surface.
[ترجمه ترگمان] سطح زمین این سیاره از یک سوم سطح زمین کم‌تر است
[ترجمه گوگل] نواحی زمینی سیاره کمتر از یک سوم سطح زمین را می گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: mundane in character or scope; not spiritual or elevated; worldly.
مترادف: carnal, earthly, material, mundane, profane, secular, sublunary, temporal, worldly
متضاد: empyreal, heavenly
• مشابه: ...

واژه terrestrial در جمله های نمونه

1. terrestrial animals
جانوران زمینی

2. this terrestrial ball
این گوی خاکی (کره‌ی زمین)

3. Terrestrial longitude is measured in degrees east or west of the Greenwich meridian.
[ترجمه ترگمان]طول جغرافیایی خشکی در درجه شرقی یا غربی نصف‌النهار گرینویچ اندازه‌گیری می‌شود
[ترجمه گوگل]طول جغرافیایی زمین در محدوده شرقی یا غربی مریدین گرینویچ اندازه گیری می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Newton proposed that heavenly and terrestrial motion could be unified with the idea of gravity.
[ترجمه ترگمان]نیوتن پیشنهاد کرد که حرکت آسمانی و زمینی می‌تواند با ایده جاذبه متحد شود
[ترجمه گوگل]نیوتن پیشنهاد کرد که حرکت آسمانی و زمینی با ایده گرانش متحد شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Terrestrial amphibians respire through their skin.
[ترجمه ترگمان]خشکی دوزیستان از طریق پوست خود عبور کردند
[ترجمه گوگل]دوزیستان زمینی از طریق پوست نفس می کشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف terrestrial

زمینی (صفت)
agrarian , earthly , terrestrial , territorial , earthy , geocentric , geomorphic , sublunar , sublunary , tellurian , telluric , tellurous , terrene
خاکی (صفت)
humble , earthly , terrestrial , earthy , mortal , dun , earthen , worldly , khaki , earthborn , mundane , tellurian , terrene
دنیوی (صفت)
terrestrial , earthy , secular , temporal , worldly , mundane , sublunar , sublunary , terrene
این جهانی (صفت)
terrestrial , worldly , mundane , sublunar , sublunary

معنی عبارات مرتبط با terrestrial به فارسی

بیرون از محیط زمین

معنی terrestrial در دیکشنری تخصصی

terrestrial
[عمران و معماری] زمین خاکی
[برق و الکترونیک] زمینی
[زمین شناسی] زمین خاکی - اشاره دارد به ساکنان خشکی در تمایز با ساکنان آب
[آب و خاک] وابسته به زمین،زمینی
[عمران و معماری] دوربین عکسبرداری زمینی
[عمران و معماری] مختصات زمینی
[زمین شناسی] کره جغرافیایی کره ای که نقشه زمین ، سیارات، ستارگان و یا کره عالم ، بر سطح آن نمایش داده شود .
[شیمی] رویداد طبیعی
[عمران و معماری] فتوگرامتری زمینی
[عمران و معماری] عکسبرداری زمینی
[آب و خاک] تششع زمینی
[زمین شناسی] عکسبرداری سع بعدی زمینی

معنی کلمه terrestrial به انگلیسی

terrestrial
• of or relating to land (as opposed to water), earthly; of this world, temporal, mundane
• a terrestrial animal lives on land or on the ground rather than in the sea, in trees, or in the air; a technical use.
• terrestrial means relating to the planet earth rather than to some other part of the universe.
terrestrial globe
• earth

terrestrial را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آزاده
زمینی،خاکی
میثم علیزاده
مربوط به کره زمین( نه کرات دیگر)، زمینی
الی^-^
خشکی زی
fatemeh
مربوط به آنتن تلویزیون

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی terrestrial

کلمه : terrestrial
املای فارسی : تررستریل
اشتباه تایپی : فثققثسفقهشم
عکس terrestrial : در گوگل

آیا معنی terrestrial مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )