برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1386 100 1

terminal velocity


(فیزیک) سرعت نهایی، تندی پایانی

بررسی کلمه terminal velocity

اسم ( noun )
• : تعریف: the highest speed reached by a falling object, when the forces of gravity and air resistance are in equilibrium.

واژه terminal velocity در جمله های نمونه

1. This velocity is often called the terminal velocity.
[ترجمه ترگمان]این سرعت اغلب سرعت پایانه نامیده می‌شود
[ترجمه گوگل]این سرعت اغلب به عنوان سرعت ترمینال نامیده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. His thought was triumph Terminal velocity!
[ترجمه ترگمان]به عقیده او سرعت پایانه پیروزی بود!
[ترجمه گوگل]فکرش پیوسته سرعت ترمینال بود!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Uncertain price point, terminal velocity warmer - than - expected sales.
[ترجمه ترگمان]نقطه قیمت نامعلوم، سرعت ترمینال - نسبت به فروش مورد انتظار
[ترجمه گوگل]نقطه قیمت نامشخص، سرعت ترمینال گرمتر - از فروش انتظار می رود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The terminal velocity model on short distance running is researched.
[ترجمه ترگمان]مدل شتاب پایانه بر روی اجرا فاصله کوتاه مورد بررسی قرار می‌گیرد
[ترجمه گوگل]مدل سرعت ترمینال در مسیر کوتاه کوتاه تحقیق می شود
[ترجمه شما] ...

معنی terminal velocity در دیکشنری تخصصی

terminal velocity
[عمران و معماری] سرعت نهایی
[ریاضیات] سرعت نهایی
[معدن] سرعت حد (عمومی فرآوری)
[آب و خاک] سرعت حد سقوط
[آب و خاک] سرعت حد قطرات باران

terminal velocity را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی terminal velocity
کلمه : terminal velocity
املای فارسی : ترمینال ولکیتی
اشتباه تایپی : فثقئهدشم رثمخزهفغ
عکس terminal velocity : در گوگل

آیا معنی terminal velocity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )