برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1642 100 1
شبکه مترجمین ایران

temper

/ˈtempər/ /ˈtempə/

معنی: خشم، حالت، خیم، مزاج، سرشت، طبیعت، خو، خوی، طبع، قلق، ابدیده کردن، درست ساختن، درست خمیر کردن، میزان کردن، مخلوط کردن، اب دادن، ملایم کردن
معانی دیگر: تعدیل کردن، توام کردن، درآمیختن، (فلز) باز پخت کردن، آب دادن، آب دیده کردن، سرد و گرم کردن، سخت کردن، سرشتن، به غلظت دلخواه رساندن، به عمل آوردن، (انسان - دراثر تجربیات تلخ یا دشواری و غیره) کاردیده کردن، مانند پولاد آبدیده کردن، استوار کردن، محکم کردن، خلق، حالت روحی، منش، بد خلقی، ناسازگاری، غیظ، خصلت، نهاد، گرایش، ویژگی(ها)، (نادر) جور کردن، مناسب کردن، تنظیم کردن، (قدیمی) به نسبت مناسب مخلوط کردن، درست آمیختن، (موسیقی) ساز را کوک و میزان کردن، (زیر و بمی را) تنظیم کردن، اب دادن فلز، معتدل کردن، غضب

بررسی کلمه temper

اسم ( noun )
(1) تعریف: a habitual state of mind or manner of feeling.
مترادف: disposition, spirit
مشابه: attitude, opinion, pulse, state

- Optimism was the prevailing temper of that decade.
[ترجمه ترگمان] خوش بینی آخرین خلق آن دهه بود
[ترجمه گوگل] خوش بینی خویش در آن دهه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She's always had a sunny temper.
[ترجمه ترگمان] او همیشه یک خلق آفتابی داشت
[ترجمه گوگل] او همیشه خلق و خوی آفتابی داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a state of mind or emotion at a specific time, esp. regarding contentment or irritability; mood.
مترادف: humor, mood, spirits
مشابه: attitude, blood, feeling, state

- Don't ask him for any favor right now; he's in a very bad temper.
[ترجمه ترگمان] الان از او هیچ لطفی در حق او نکن؛ او خیلی عصبانی است
[ترجمه گوگل] از او بخواهید تا اکنون هیچ مزیتی نداشته باشد؛ او خيلي بد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه temper در جمله های نمونه

1. temper your criticism with reason
انتقاد خود را با عقل تعدیل کن.

2. bad temper
خلق بد

3. her temper wavered between joy and gloom
خلق او بین شادی و حزن در نوسان بود.

4. his temper began to fray
او داشت بدخلق می‌شد.

5. intractable temper
خلق و خوی ستیزگرای

6. sharp temper
تندخویی

7. to temper clay by moistening and kneading
گل رس را با نم زدن و مالیدن به عمل آوردن

8. to temper paints with oil
رنگ‌ها را با روغن آمیختن و به غلظت مطلوب رساندن

9. to temper steel by heating and sudden cooling
سخت کردن پولاد با گرم کردن و ناگهان سرد نمودن

10. to temper wine with water
شراب را با آب آمیختن

11. a hot temper
خلق و خوی آتشی

12. a rough temper
خلق و خوی تند

13. her bad temper frightened away all her suitors
خلق بد او همه‌ی خواستگارانش را رانده بود.

14. the general temper of his views
...

مترادف temper

خشم (اسم)
bate , resentment , irritation , temper , anger , rage , wrath , fury , indignation , ire , ramp , rampage , tantrum , choler , furiosity , furiousness , furore , teen , heebie-jeebies
حالت (اسم)
speed , case , grain , situation , status , disposition , trim , temper , temperament , pose , condition , self , fettle , state , estate , attitude , mood , expression , posture , predicament , stance , standing
خیم (اسم)
matter , nature , character , disposition , temper , temperament , bass , burse , gleet , phlegm , mucus
مزاج (اسم)
disposition , temper , temperament , health , mood , blood , condition of health , posture , kidney , organism
سرشت (اسم)
nature , character , disposition , temper , temperament , creature
طبیعت (اسم)
nature , character , disposition , temper , temperament
خو (اسم)
nature , character , inclination , habit , disposition , temper , temperament
خوی (اسم)
addiction , nature , character , habit , custom , affection , temper , temperament , propensity , bent , sweat , perspiration , strain , squint , slobber , slabber , proclivity , saliva
طبع (اسم)
addiction , nature , character , temper , printing , publication , leaning
قلق (اسم)
temper , mood , till
ابدیده کردن (فعل)
temper
درست ساختن (فعل)
temper
درست خمیر کردن (فعل)
temper
میزان کردن (فعل)
range , tune , adjust , modulate , temper , regulate , collimate , focus , orient
مخلوط کردن (فعل)
combine , temper , admix , mingle , mix , knead , shuffle , blend , jumble , compound , hash , merge , commix , immingle , fuse , fuze , stir together , syncretize
اب دادن (فعل)
temper , water , drench , irrigate
ملایم کردن (فعل)
moderate , temper , gentle , sweeten , soften , dulcify

معنی عبارات مرتبط با temper به فارسی

جلوی غیظ یا خشم خود را گرفتن، بد خلقی نکردن
خشم زدگی، غیظ ناگهانی
از کوره در رفتن، ناگهان خشمگین شدن
زود خشم بودن، زود از جا در رفتن، بد خلق بودن
علوم مهندسى : سخت کردن گرم
جلوی غیظ خود را گرفتن، بد خلقی نکردن
از کوره در رفتن، ناگهان خشمگین شدن، متانت خود را از دست دادن
تند خو، تیزمزاج
تندی، تندخویی، تیزمزاجی
تندخویی، تندمزاجی، تندی
کج خلقی، تندی، ترشرویی

معنی temper در دیکشنری تخصصی

temper
[ریاضیات] بازگشت، نرم کردن، تمیز کردن، بازپخت، آبگیری
[صنایع غذایی] حالت سنج : در صنعت شکلات سازی وسیله ای است که برای رسم منحنی سرد شدن شکلات و محصولات مشابه استفاده میشود.
[ریاضیات] نورد صاف کننده، دستگاه آبگیری فلز
[نفت] پیچ تنظیم ساق
[عمران و معماری] آبکاری روغنی
[نساجی] آبخور کردن - با آب خیس کردن

معنی کلمه temper به انگلیسی

temper
• temperament, disposition; mood
• moderate, soften, tone down; toughen, harden
• your temper is the tendency you have to become angry or to stay calm.
• your temper is also the way you are feeling at a particular time, especially how cheerful or angry you are.
• to temper something means to make it less extreme or more acceptable; a formal use.
• if you are in a temper, you are extremely angry and cannot control yourself.
• if you lose your temper, you become very angry.
temper tantrum
• emotional fit often accompanied by screaming and crying
bad temper
• irritability, tendency to become angry easily, unpleasant personality
good temper
• pleasant disposition, good mood
hot temper
• fiery temper, stormy temper, quick temper
in a bad temper
• angry, upset, irritated
keep one's temper
• keep one's cool, remain calm and composed, not become overly excited or upset
lose one's temper
• fail to maintain one's composure, lose one's self-control
lose temper
• become impatient, become irritated
losing one's temper
• becoming angry, becoming irritated
lost his temper
• became angry, lost his self control
quick temper
• tendency to become angry quickly, irascibility

temper را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرح بخش
خلق و خوی
Bad temper:بد اخلاق
Good temper:خوش اخلاق
آسا
ill-temper
به شخصی گفته می شود که خیلی زود عصبانی می شود.
در مورد یک موقعیت مثلا یک بازی، معنای اعصاب خورد کن دارد.
شمس
اخلاق
Mahdi973U
بازپخت
Dorsa11
خلق و خوي
میثم علیزاده
1. عصبیت، تندمزاجی
2. سرشت، خلق و خو
Omid
کنترل رفتار
Samane
کنترل رفتار
Samane
کنترل رفتار
رضا زکی زاده
احساسی که در زمان خاصی داری؛ مخصوصا موقع عصبانیت
مهدی باقری
از شدت چیزی کاستن
The heat in this coastal town is tempered by cool sea breezes
Hadi
Short temper زود عصبانی ، عصبی
He lose his temper او کنترل رفتاری خودش را از دست میدهد ، عصبانی می شود
English User
خلق و خوی تند
She has a real temper.
He's got a really bad temper.
محمد کمالی
تند خویی - زود آتشی (اسم)
کم شدت گشتن با (فعل) temper by
شایان
درآمیختن، پیوند زدن، به هم تنیدن
Farhood
بداخلاق/خشمگین شدن

I hate it when you lose your temper like that
متنفرم از این حالتی که اینطوری بداخلاق/خشمگین میشی
Sunfliwer
Verb
1.
To harden
To strengthen
To toughen
To fortify


2.
formal
To make something less severe or extreme
To soften
To moderate

Farhood
You're going to have to learn to control your temper
مجبور خواهید بود یاد بگیرید کنترل کنید خشم‌تون رو
Seyyedalith
جوشی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی temper

کلمه : temper
املای فارسی : تمپر
اشتباه تایپی : فثئحثق
عکس temper : در گوگل

آیا معنی temper مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )