برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1359 100 1

teacher

/ˈtiːt͡ʃər/ /ˈtiːt͡ʃə/

معنی: دبیر، مربی، معلم، اموزگار، مدرس، اموختار
معانی دیگر: آموزگار

بررسی کلمه teacher

اسم ( noun )
• : تعریف: one who teaches, esp. as an occupation.
مترادف: educator, instructor, master, pedagogue, preceptor, schoolteacher
مشابه: academic, lecturer, mentor, professor, schoolmarm, schoolmaster, schoolmistress, tutor

واژه teacher در جمله های نمونه

1. a teacher must adapt his instruction to meet student's needs
معلم باید تدریس خود را با نیاز شاگردان هماهنگ کند.

2. a teacher must make her students mind
معلم بایستی شاگردانش را مطیع بکند.

3. a teacher of great scholarship
معلمی با دانش بسیار

4. a teacher of literature
معلم ادبیات

5. a teacher par excellence
یک معلم تمام عیار

6. a teacher should make no exception among his students
معلم باید میان شاگردانش استثنا قائل نشود.

7. a teacher who encouraged students to riot
معلمی که دانش‌آموزان را به شورش می‌انگیزاند.

8. a teacher who had been cocooned in a remote village and had lost touch with the world
معلمی که در ده دور افتاده‌ای منزوی شده بود و از دنیا خبری نداشت

9. a teacher who has rapport with his students
معلمی که با شاگردانش خوب می‌سازد

10. any teacher worth his salt knows that
هر معلم واقعی آن (چیز) را می‌داند.

11. every teacher knows this
هر معلمی این را می‌داند.

12. his teacher gave him a wigging
...

مترادف teacher

دبیر (اسم)
actuary , secretary , teacher
مربی (اسم)
teacher , tutor , coach , mentor , educator , handler , preceptor , tamer
معلم (اسم)
teacher , pointer , educator , instructor , guru , preceptor , pedagog , pedagogue
اموزگار (اسم)
teacher , instructor , pedagog , pedagogue
مدرس (اسم)
teacher , professor , lecturer
اموختار (اسم)
teacher , tutor

معنی عبارات مرتبط با teacher به فارسی

تجربه بهترین معلم است
دانشجوی دوره ی معلمی که تمرینا درس می دهد، دانشجوی تدریس عملی
اموزگار دبستان
شاگرو دانشسرای عالی، دانشجوی تعلیم وتربیت
(امریکا) معلم سرخانه، معلم سرخانه

معنی کلمه teacher به انگلیسی

teacher
• educator, instructor
• a teacher is someone who teaches, especially at a school.
teacher in service training
• special enrichment course for teachers, teaching seminar
teacher of literature
• instructor of literature, one who teaches about books poetry drama etc.
teacher of physics
• instructor of physics
teacher of sociology
• instructor of sociology
arabic teacher
• one who teaches the arabic language
ballet teacher
• one who teaches ballet dancing
bible teacher
• one who instructs others in biblical studies
chemistry teacher
• one who teaches chemistry (science dealing with the composition and properties of substances and the transformations that they undergo)
computer teacher
• one who instructs others in computers (i.e. programming, basic operation, or maintenance of hardware or software)
counseling teacher
• guidance counselor, teacher whose job it is to give students advice (especially about careers or higher education options)
domestic science teacher
• person who teaches home economics (management of a household)
drawing teacher
• drawing instructor, one who teaches the skills necessary to sketch and draw
elementary school teacher
• teacher that teaches in an elementary school (grades 1-6)
english teacher
• instructor in english, one who teache ...

teacher را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی رضا
استاد
منا
آموزگار
tinabailari
the man who is talking to Bahram is our teacher
مردی که دارد با بهرام حرف میزند معلم ماست 3️⃣

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی teacher
کلمه : teacher
املای فارسی : تیچر
اشتباه تایپی : فثشزاثق
عکس teacher : در گوگل

آیا معنی teacher مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )