برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1353 100 1

talking machine

/ˈtɔːkɪŋmɪˈʃiːn/ /ˈtɔːkɪŋməˈʃiːn/

معنی: دستگاه ضبط صوت، گرامافون

مترادف talking machine

دستگاه ضبط صوت (اسم)
recorder , dictaphone , tape recorder , phonograph , talking machine , wire recorder
گرامافون (اسم)
phonograph , talking machine , gramophone

talking machine را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی talking machine
کلمه : talking machine
املای فارسی : تاکینگ مکهین
اشتباه تایپی : فشمنهدل ئشزاهدث
عکس talking machine : در گوگل

آیا معنی talking machine مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )